മഴ(ന)ത്തുള്ളികള്‍…

ജനുവരി 8, 2017

രണ്ടു അദ്‌ഭുദങ്ങൾ ….

Filed under: Uncategorized — ഒയാസിസ്‌ @ 5:26 pm

# എന്നോ  മറന്ന എഴുത്തിന്റെ വഴികൾ ഏതാണ്ട് 10 വര്ഷത്തിനും ശേഷം ഒരു വെളിപ്പാട് പോലെ ഓര്മ്മിയ്ക്കുക …

#  ഒന്ന് കുലുക്കി കുത്തിയപ്പോൾ  തന്നെ യൂസർ നെയിം , പാസ്സ്‌വേർഡ് രണ്ടും കൃത്യമായി ശരിയാകുക …

ബേസിക്കലി ഐ കുഡിന്റ ബിലീവ് മൈസെൽഫ് !!!

[അറ്റ്  2 :20  AM , ഫ്രം 150 KM സൗത്ത്  ടു  ടോക്കിയോ .]

ജീവിതം  ഒരുക്കി വച്ചിരിയ്ക്കുന്ന നാടകീയതകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല !!!

Advertisements

Blog at WordPress.com.